Tính Giá

Tính giá cây tròn

Đường kính
(mm)
Chiều dài
(cm)
Giá
(đ/g)     [KL:(g)]
(đ)

Tính giá ống mỏng

Đường kính
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
Giá
(đ/g)    [KL:(g)]
(đ)

Tính giá ống dày

Đường kính
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
Giá
(đ/g)    [KL:(g)]
(đ)

Tính giá thanh

Độ dày
(mm)
Chiều rộng
(mm)
Chiều dài
(cm)
Giá
(đ/g)    [KL:(g)]
(đ)

Tính giá tấm

Độ dày
(mm)
Chiều rộng
(cm)
Chiều dài
(cm)
Giá
(đ/g)    [KL:(g)]
(đ)

Tính giá lục giác

Chiều cao
(mm)
Chiều dài
(cm)
Giá
(đ/g)    [KL:(g)]
(đ)