Home > Thiết bị chống sét - Tiếp địa > Vật tư tiếp địa - Phụ kiện tiếp địa > Hàn hóa nhiệt >

Khuôn hàn hóa nhiệt tiếp địa thông dụng

Khuôn hàn hóa nhiệt cho hệ thống chống sét, khuôn hàn hóa nhiệt nối cọc với cáp, khuôn hàn hóa nhiệt nối cáp với cáp, khuôn hàn băng vói cọc, khuôn hàn băng với băng